Welcome   to...
   
Zheng, Yu's Homepage

֣  ( Zheng, Yu )
Professor of Mathematics
Department of Mathematics
East China Normal University

Office mailing address:
Department of Mathematics
East China Normal University
No. 500, Dong Chuan Road
Shanghai, 200241, P.R.China

Zip200241
Tel: 86-21-54342646-330
fax: 86-21-54342609
Email: zhyu@math.ecnu.edu.cn


Office:
Dept. of Math. Room 330, Math Building© Dept. of Math. East China Normal University