The Minhang Algebraic Geometry Symposium

May 15 - 16, 2021 in Minhang, Shanghai

Main page | Schedule | Titles and Abstracts | Local information

The picture is from HERE.

About

Invited Speakers

  • Yifei Chen (Beijing)
  • Yi Gu (Soochow)
  • Zhi Jiang (Shanghai)
  • Zhan Li (Shenzhen)
  • Mao Sheng (Hefei)
  • Lei Song (Guangzhou)
  • Peng Sun (Changsha)
  • Runhong Zong (Nanjing)

Organizers

  • Rong Du, Xin Lv, Tong Zhang